Pirkimo sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės pirkimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

2. Pirkimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

2.2 Paskyrą Internetinėje parduotuvėje sukuriama automatiškai. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

2.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.litpolstar.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo įsipareigojimai

3.1. Pirkėjui tenka atsakomybė už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių ar pilnų duomenų, arba yra nurodomi klaidingi duomenys, visa su tuo susijusi rizika ir atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas taip pat yra atsakingas už savo duomenų atnaujinimą registracijos formoje, jeigu jie pasikeičia.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjui tenka pareiga apmokant už prekes vienu iš šių Taisyklių leidžiamu būdu nurodyti teisingus duomenis, reikalingus apmokėjimui įvykdyti. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už klaidingų duomenų nurodymą.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.

3.4. Pirkėjas, naudodamasis www.litpolstar.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.litpolstar.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį).

4.3. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4.4. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.litpolstar.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo įsigytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse numatytomis sąlygomis.

5.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.

5.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

5.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą ir vienašališkai nutraukti sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes bet kokiu šių Taisyklių leidžiamu būdu per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

7.2. Pirkėjas už pasirinktas prekes turi teisę apmokėti vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai apmokėjimas Pirkėjui pervedant pinigus naudojantis jo pasirinkta elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Pardavėjo nurodytų bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą;

7.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, iš anksto perveda pinigus į www.litpolstar.lt banko sąskaitą bet kuriame banko skyriuje;

7.2.3. Apmokėjimas debeto/kredito mokėjimo kortele – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, iš anksto perveda pinigus iš kortelės sąskaitos į www.litpolstar.lt banko sąskaitą.

7.3. Pirkėjui pasirinktu būdu įvykdžius apmokėjimą už prekes, el. parduotuvės atstovai patvirtina užsakymą ir išsiunčia laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu pranešdami apie tai. Nuo užsakymo patvirtinimo laiško pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo prekes atsiimti parduotuvėje.

8.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

8.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;

8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodytoje prekių pristatymo vietoje prekes priimti pats asmeniškai. Tuo atveju, kai jis pats prekių nurodytoje pristatymo vietoje priimti negali, tačiau prekės buvo pristatytos nurodytu adresu, yra laikoma, kad Prekės buvo pristatytos tinkamai, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl netinkamo prekių pristatymo;

8.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo nurodytoje atsiėmimo vietoje:

8.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo užsakymų atsiėmimo vietos, prieš tai susitarus telefonu arba el.paštu;

8.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

8.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

8.5. Susidarius ypatingoms aplinkybėms prekių pristatymas gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo tvarką.

8.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9. Prekių garantinis laikotarpis, keitimas, grąžinimas

9.1. Prekėms nėra taikomas joks specialus garantinis laikotarpis.

9.2. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

9.3. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

9.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

9.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);

9.4.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

9.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

10. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

10.1. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją iš Pirkėjo nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą adresu info@litpolstar.lt.

10.2. Pardavėjas el. parduotuvėje www.litpolstar.lt gali savo nuožiūra inicijuoti įvairias akcijas.

10.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas ir jas nutraukti. Nepaisant to, net akcijas nutraukus, prekių pirkimo-pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai išlieka.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos anketoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia elektroninio pašto adresu info@litpolstar.lt.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios pirkimo sąlygos ir taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.